ปี 2554 กรมเจ้าท่ามีแผนก่อสร้างเขื่อนหินอีก 8 แห่ง

กรมเจ้าท่า ปี 2554 ว่าจ้างศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสงขลา 5 แห่ง นครศรีธรรมราช 1 แห่ง และชุมพร 2 แห่ง หนังสือลงวันที่ 13 ม.ค. – 3 มี.ค. 54

 

กรมเจ้าท่า จ้างออกแบบสร้างเขื่อนริมทะเล บ้านปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา

 

 

อ่านรายละเอียด กดที่นี่

 

 

กรมเจ้าท่า จ้างออกแบบสร้างเขื่อนริมทะเล บ้าหน้าโกฏิ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมรช

 

 

อ่านรายละเอียด กดที่นี่

 

 

กรมเจ้าท่า จ้างออกแบบสร้างเขื่อนริมทะเล ต.เขารูปช้าง อ.เมือง  จ.สงขลา

 

 

อ่านรายละเอียด กดที่นี่

 

 

 

 

ข้อมูลการสร้างเขื่อนหินในอดีต

  • กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2550-51 ให้มีการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลลที่บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวงเงินงบประมาณ   225,000,000.-  บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
    อ่านเอกสารร่างขอบเขตของงาน
    http://www.bwn.psu.ac.th/torbwsk.html

 

  • กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีได้ขอตั้งงบประมาณปี 2550-51  เพื่อ การจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่บริเวณบ้านหน้าโกฎิ อำเภอปากพนัง ถึงบ้านหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวงเงินงบประมาณ   365,000,000.-  บาท (สามร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน)
    อ่านเอกสารร่างขอบเขตของงาน
    http://www.bwn.psu.ac.th/TORhuasai.html
Advertisements
This entry was posted in ประเด็นเด็ด. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s