ข้อเสนอในการแก้ปัญหาเพื่อการอนุรักษ์หาดทรายธรรมชาติของไทยมาตรการเร่งด่วน

สำหรับหาดทรายที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติ: เพื่อคงสภาพความเป็นธรรมชาติ และความมีเสถียรภาพไว้ ก่อนที่จะสายเกินการแก้ไข จึงต้องมีมาตรการดูแลอย่างเหมาะสม ดังนี้

1. การกำหนดแนวถอยร่น หรือขอบเขตที่ได้รับอิทธิพลของชายฝั่งในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นวิชาการ

2. ทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งให้มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดแนวถอยร่น และการอยู่อาศัยตามแนวชายฝั่งทะเลโดยไม่รบกวนระบบของธรรมชาติ

3. ยุติการกิจกรรมใดๆ ที่รบกวนแทรกแซงระบบชายหาดในทุกกรณี โดยอ้างอิงจากแนวถอยร่น

4. ย้ายสิ่งก่อสร้างและบ้านเรือน โดยอาจมีการเวนคืนที่ดินในบริเวณที่ล้วงล้ำแนวถอยร่นและมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นปัญหา ออกจากพื้นที่โดยกำหนดมาตรการกำกับอย่างเป็นธรรม

5. รื้อถอนสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทะเลชายฝั่งที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วออกไป เพื่อให้หาดทรายคืนสู่ความสมดุลตามธรรมชาติ

6. ประเมินโครงการก่อสร้างเขื่อนริมทะเลต่างๆที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ

7. การขุดลอกร่องน้ำ ต้องนำตะกอนที่ขุดออกไปชดเชยให้แก่ชายฝั่งเพื่อให้ตะกอนทรายอยู่ในสมดุล

8. กำหนดให้หาดทรายที่ยังคงสภาพปกติให้เป็นเขตอนุรักษ์ โดยมีมาตรการกำกับดูแล

สำหรับหาดทรายที่กำลังประสบปัญหาการกัดเซาะ: ต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมดังนี้

1. จำกัดขอบเขตของความเสียหาย และไม่ใช้วิธีแก้ไขที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะแบบลูกโซ่

2. ย้ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบออกจากรัศมีการกัดเซาะ และชดเชยอย่างเป็นธรรม

3. ศึกษาและดำเนินมาตรการฟื้นฟูชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะโดยให้ความสำคัญต่อ “การทำงานร่วมกับธรรมชาติ และสมดุลของทราย”

การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย

1. เพิ่มกลไกการสนับสนุนการสงวน อนุรักษ์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นวิชาการ

2. เพิ่มกลไกการดูแลทรัพยากรชายฝั่งส่วนสำคัญที่มีความบอบบางเป็นพิเศษ เช่น สันทราย สันดอนใต้น้ำ

3. กำหนดแนวถอยร่นและมาตรการกำกับแนวถอยร่นของแต่ละพื้นที่

4. กำหนดโซนการใช้ประโยชน์ พื้นที่เพื่อการสงวนและการอนุรักษ์ในแต่ละพื้นที่ให้มีความชัดเจนทั้งในและนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ออกกฎหมายคุ้มครองชายหาดประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับป่าชายเลนและปะการัง

5. ปรับปรุง การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และบทลงโทษให้มีความเหมาะสม

6. จัดระบบการประสานงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อน

7. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน หน่วยงานชายฝั่ง

Advertisements
This entry was posted in วิชาการ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s