ความเห็นชาวบ้านแหลมตะลุมพุก ต่อการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายหาดแหลมตะลุมพุก

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถามความเห็นชาวบ้านแหลมตะลุมพุก
ต่อการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายหาดแหลมตะลุมพุกจากภัยพิบัติเมื่อเดือนมีนาคม 2554
แบบสอบถามจัดทำโดย ชาวบ้านแหลมตะลุมพุกเมื่อเดือนเมษายน 2554

บทนำ

          จากเหตุการณ์ภัยพิบัติในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2554 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อชายหาด และส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยเฉพาะที่อาศัยตามแนวชายหาดที่บ้านแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏการณ์เช่นนี้ชาวแหลมตะลุมพุกเคยได้ประสบมาแล้ว เมื่อครั้งมหาวาตภัยในปี 2505  แม้ว่าภัยพิบัติในครั้งนี้จะไม่รุนแรงเช่นครั้งก่อน  แต่กลับทำให้หาดทรายที่ทำหน้าที่ปกป้องคลื่นลมเสียหายไปมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งที่แทรกแซงระบบของธรรมชาติ อาทิ การสร้างกำแพงหินข้างหมู่บ้าน การสร้างสาธารณูปโภคที่ประชิดกับชายหาด ฯลฯ  ส่งผลให้ปริมาณทรายชายฝั่งเสียสมดุล

        คณะวิจัยโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ: กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการหลายสาขาจาก 4 สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงทำการวิจัยและเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายฝั่งตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดปัตตานี-นครศรีธรรมราช ซึ่งรวมถึงแหลมตะลุมพุก เพื่อศึกษาติดตามและผสานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆโดยมุ่งแก้ปัญหาการกัดเซาะหาดทรายและการจัดการชายฝั่งอย่างถูกต้อง

          ในวันที่ 5 เมษายน 2554 คณะวิจัยฯได้ลงพื้นที่แหลมตะลุมพุก เพื่อสำรวจและให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาครัฐและชาวบ้าน  ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในรายงานนี้ (ภาคผนวก ก.)

       ผลการศึกษาพบว่าแหลมตะลุมพุกเป็นส่วนสะสมตัวของหาดทรายที่พัดพามาจากทางทิศใต้ตลอดแนวชายฝั่ง ความกว้างของหาดทรายมีการปรับตัวตลอดเวลาตามธรรมชาติของฤดูกาล เช่น ในฤดูมรสุม  คลื่นจะพัดพาทรายไปสะสมตัวเป็นสันดอนใต้น้ำหน้าหาด  และคลื่นจะพัดพากลับคืนมาในฤดูลมสงบ สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีการปรับตัวอาศัยอยู่กับภาวะการเปลี่ยนแปลงนี้มายาวนาน คุณลักษณะเด่นเช่นนี้หาดทรายจึงมั่นคงและสวยงามตามธรรมชาติ แต่จะมีความบอบบางอ่อนไหวต่อการแทรกแซงระบบของธรรมชาติของหาดทราย ดังนั้นแหลมตะลุมพุกจึงเป็นพื้นที่ที่สมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญ การจัดการโดยไม่คำนึงถึงระบบของธรรมชาติจะส่งผลเสียหายในระยะยาวที่ไม่อาจฟื้นคืนกลับมาได้

        การเลือกมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยโครงสร้างแข็ง เช่น เขื่อนหิน หรือกำแพงคอนกรีต ล้วนก่อให้เกิดการกัดเซาะชายหาดรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ดังเช่นที่เกิดขึ้นแล้วที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร  ปัจจุบันประชาชนในหมู่บ้านบางส่วนต้องโยกย้ายถิ่นฐานไป

การสำรวจความคิดเห็นโดยชุมชน

       ในด้านความคิดเห็นของชุมชนที่อาศัยบริเวณแหลมตะลุมพุกนั้น จากการสำรวจโดยชุมชนพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) สนับสนุนการแก้ปัญหาการกัดเซาะโดยใช้ทราย  มีประชาชนเพียงร้อยละ 3.8 สนับสนุนการใช้หินถม  ส่วนที่เหลือไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน  ประชาชนส่วนใหญ่แสดงความต้องการให้หาดทรายกลับมาเป็นเหมือนเดิม  ไม่ต้องการให้นำหินมาลง  และต้องการให้มีแก้ปัญหาระยะยาว

       ผู้ตอบแบบสอบถามจากชุมชนแหลมตะลุมพุก (ระบุหมายเลขบัตรประชาชน) เป็นผู้ตอบจากหมู่ 2 และหมู่ 3 จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของประชากรทั้งหมดของสองหมู่บ้านนี้ (ตารางที่ 1) มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ได้นำมานับรวมไว้ในการวิเคราะห์นี้ด้วย คือจากหมู่ 1 ซึ่งมีเพียงหนึ่งคน และผู้ที่มิได้ระบุหมายเลขบัตรประชาชนไว้ในแบบสอบถามจำนวน 21 คน

ตารางที่ 1. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

หมู่บ้าน

ประชากร*

จำนวนผู้ตอบ

คิดเป็นร้อยละของทั้งหมด

หมู่ 2

409

144

20.9

หมู่ 3

279

40

5.8

รวม

688

184

26.7

* ที่มา: องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก (ณ วันที่ 7 เมษายน 2554) 

 

ตารางที่ 2. ความเห็นของชุมชนแหลมตะลุมพุกต่อการแก้ปัญหาการกัดเซาะด้วยการเติมทรายให้ชายหาด

หมู่บ้าน

ความเห็นต่อการเติมทราย (ร้อยละ)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

หมู่ 2

116

2

หมู่ 3

30

5

รวม 2 หมู่บ้าน

146

7

ร้อยละของของผู้ตอบ

79.3

3.8

หมายเหตุ: มีผู้แสดงความเห็นไม่ชัดเจน (สนับสนุนทั้งหินและทราย)  31 คน (ร้อยละ 16.3 ของผู้ตอบ)

 ตัวอย่างแบบสอบถามจัดทำโดยชาวบ้านแหลมตะลุมพุก

ที่มา http://www.bwn.psu.ac.th

 

 

Advertisements
This entry was posted in ประเด็นเด็ด. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s