เกี่ยวกับโครงการ

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ :
กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์
Public Policy Movement: A Case of Sandy Beach Utilization and Conservation
( ฉบับย่อ )

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์หาดทรายอย่างยั่งยืน และการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสมดุลทางธรรมชาติ รวมถึงการเสนอทางเลือกที่เป็นธรรมในการดูแลประชาชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะหาดทรายเนื่องจากโครงการของรัฐ

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 1. เพื่อศึกษาทบทวนบทเรียน และการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรหาดทรายทั้งในส่วนของกายภาพ สังคม และเศรษฐศาตร์ ส่วนที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นคลังข้อมูลในการทำความเข้าใจต่อสาธารณะ   
 2. เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรหาดทราย ต่อประชาชน และผู้ปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์
 3. เพื่อศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ชายฝั่งโดยไม่รบกวนสมดุลทางธรรมชาติของหาดทราย
 4. เพื่อเสนอทางเลือกที่เป็นธรรมในการดูแลประชาชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ  รวมถึงการผลักดันกฎหมายให้ส่งผลต่อการปฏิบัติจริง
 5. เพื่อทบทวนปัญหาทางกฏหมายในประเด็นการจัดการทรัพยากรชายหาดทรายเพื่อจัดทำข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรม   

กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อน

เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์หาดทรายอย่างยั่งยืน และการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสมดุลทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบ  ต้องมีข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการที่ถูกต้อง เพียงพอ และส่งผลต่อการนำไปปฏิบัติจริงได้ 
การขับเคลื่อนจึงประกอบด้วยสามองค์ประกอบคือ การทบทวนประเด็นปัญหาทางกฏหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง  การจัดการองค์ความรู้  และการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณะ ซึ่งทั้งสามส่วนนี้จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน  

การบริหารโครงการ

รับผิดชอบในรูปของคณะทำงานดังนี้

1) ที่ปรึกษาโครงการ

 • ดร. ศักดิ์ชัย  คีรีพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นพ. อนันต์  บุญโสภณ  พลเมืองอาวุโส
 • นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา

2) กรรมการประสานงาน

 • ผศ. กัลยาณี  พรพิเนตพงศ์       หัวหน้าโครงการ

3)  คณะนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงาน

 • ผศ. ดร. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ. ดร. สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผศ. กัลยาณี  พรพิเนตพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์จริยภัทร บุญมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาจารย์ปพิชญา แซ่ลิ่ม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาจารย์อารยา สุขสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • นายดนุชัย สุรางค์ศรีรัฐ
 • นส.วชินันท์ วงศ์ศรีโรช
 • นส.สายสุดา สุขสม
 • นส.รัตติกาล ลิกขชัย
Advertisements

7 Responses to เกี่ยวกับโครงการ

 1. Boon says:

  โครงการนี้ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย 5 คือ 1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนล่าง 2) การส่งเสริมความรู้และสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หาดทราย 3) การทบทวนกฎหมายรักษาหาดทราย 4) การใช้งบประมาณแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง และ 5) สื่อและการเผยแผ่ข้อเท็จจริง และยินดีต้อนรับทุกท่าน

 2. Boon says:

  เห็นหนังสือ “หาดทราย..มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น” ออกมาแล้ว
  น่าจะนำปก+เนื้อหามาลงใน beachconservation ด้วยนะ จะได้ช่วยกันเผยแผ่
  อีกทางหนึ่ง

 3. Pao says:

  E_Book หนังสือ “หาดทราย มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น”
  ออกเมื่อไหร่ อยากเห็นไวๆ

 4. Pao says:

  วันอาทิตย์ 10 เมษ. FB ของเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด
  ไม่แสดงข้อมูล และติดต่อไม่ได้…

 5. Boon says:

  ปรับโฉมคราวนี้้ดูแปลกดี เสียดายที่ไม่มีรูปชายหาดสวยๆ ไม่เช่นนั้นจะแจํวกว่านี้

 6. kunlayanee says:

  ปรับใหม่ดูสดชื่นดี แต่ให้ความรู้สึกเชิงศิลปมากกว่าการอนุรักษ์หาดทรายนะ

 7. ดูแล้วตาลายพิลึก เลยเปลี่ยนกลับเหมือนเดิมแล้วครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s